“​​เพื่อ​การ​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​ของ​
พวก​ท่าน (​อัน​ล้ำ​ค่า​ยิ่ง​กว่า​ทองคำที่​
แม้ว่า​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป​ได้​ก็​ยัง​ถูก​
ทดสอบ​ด้วย​ไฟ​) จะ​นำไปสู่​การ​
สรรเสริญศักดิ์ศรีและ​เกียรติใน​เวลา​
ที่​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา​ปรากฏ”
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply