“​ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้า และแผ่นดินโลก แผ่นดิน
โลกนั้นก็ปราศจากรูปร่าง และว่างเปล่าอยู่ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ
และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่า
"จงให้มีความสว่าง" แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น”
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply