“​พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั้น
ออกจากความมืด พระเจ้าทรงเรียก ความสว่างนั้นว่าวัน และพระองค์
ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ง”
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply