แต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็ก ๆ
มาแล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ
เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่า
แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคน
อย่างพวกเขา
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply