เรา​รู้​ว่าเหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ร่วมกัน
​ก่อ​ผลดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้าคือ​แก่​
คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​
พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์




Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply