เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นยิว หรือกรีกเป็นทาส หรือเป็นไท และเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply