เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ
นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปรา
จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่
เดียวกัน
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply