ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงินจง​พอใจ
​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​
ตรัส​ว่าเรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด
ทิ้ง​ท่าน​เลย
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply