EP 9 พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาปถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น – 1 ยอห์น 1:9 –

แค่เราเปิดใจยอมรับความผิดบาปและสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงยกโทษบาปผิดของเราทั้งหมด เพื่อที่เราจะกลับมาเป็นลูกของพระองค์

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply