ข้าพเจ้า​ได้​แสวงหา​พระ​ยาห์เวห์และ​
พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพเจ้า ​และ​ทรง​
ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​
ทั้งสิ้น
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply